Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Algemene verkoopsvoorwaarden van Recypack BVBA

1. Algemeen

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere met ons gesloten overeenkomst met betrekking tot o.a. de verkoop van verpakkingsmiddelen, alsmede verpakkingsmachines, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Offerte

Onze offertes zijn geheel vrijblijvend. Het minimaal orderbedrag bedraagt € 30,00 (exclusief BTW). In geen geval kan een levering geschieden aan de offerte voorwaarden van de klant tenzij expliciet en in een afzonderlijke door ons afgetekende bepaling hiervan werd afgezien.

3. Leveringen

Over- en onderleveringen van 10% kunnen voorkomen en zullen door de klant afgenomen en betaald dienen te worden.

4. Prijzen

Alle door ons opgegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW.

5. Leveringstermijnen

De leveringtermijnen worden door ons enkel indicatief opgegeven en overeengekomen en zijn derhalve niet bindend. Eventuele vertragingen in de levering kunnen nooit aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst en/of het vorderen van een schadevergoeding. De goederen worden steeds tussen 08.00u en 17.30u bij de klant geleverd. De levering geschied tot aan de deur. Eventuele langere wachttijden of spoedkosten worden aan de klant doorgerekend.

6. Transportkosten

De transportkosten voor orders tot € 225,00 bedragen € 15. Orders boven de € 225,00 worden franco thuis geleverd. Wachttijden van méér dan 1 uur worden aan de klant doorgerekend.

7. Betalingen

Al onze facturen zijn betaalbaar aan ons adres uiterlijk 14 dagen na iedere factuurdatum zonder enige korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling.Indien de wederpartij niet tijdig en volledig betaalt, is hij zonder verder ingebrekestelling in verzuim en is hij over het openstaande bedrag van de factuur een rente verschuldigd met een vetragingsrente (kredietbeperking) gelijk aan 1,5% rente per maand.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons aan de klant geleverde goederen blijven ons eigendom, zolang de klant aan ons nog enige, al dan niet opeisbare, betalingsverplichting heeft, voorvloeiend uit een tussen ons en de klant gesloten overeenkomst ter zake van levering van goederen, bijhorende werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens het niet naleven van enige verbintenis.

 Ingeval de klant niet stipt haar verplichtingen naleeft, uitstel van betaling vraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, beslag op diens zaken wordt gelegd of in vereffening gaat zijn wij gerechtigd de aan ons in eigendom toebehorende zaken terug te nemen, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, aanmaning of andere mededeling. De terugname zoals bedoeld in dit artikel bestaat onafgezien ons recht op de forfaitaire schadevergoeding, intresten en kosten.

9. Verzuim van betaling

Ingeval van ontijdige betaling van de volledige schuld of een deel ervan binnen de voorziene termijn, d.w.z. uiterlijk op de vervaldag van de factuur, worden deze schuld en alle andere facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

Ingeval van niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling van een openstaande factuur, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder verdere aanmaning of ingebreke- stelling verhoogd worden met een intrest gelijk aan tien procent per maand op het factuurbedrag te rekenen vanaf 14 dagen na de factuurdatum alsook met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €75,00.

Ingeval van ontijdige betaling wordt de verdere uitvoering van de levering en de installatie opgeschort totdat de klant zijn betalingsverplichting is nagekomen. Ingeval van ontijdige betaling zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te dragen door de klant.

10. Aansprakelijkheid

Wij zijn noch jegens de klant en evenmin jegens derden aansprakelijk voor eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan in verband met de door ons geleverde goederen, behoudens ingeval rechtens vast is komen te staan dat één en ander te wijten is aan grove schuld of opzet door ons.

De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken uitgaande van derden in verband met de door ons geleverde goederen, behoudens vast is komen te staan dat één en ander te wijten is aan grove schuld of opzet door ons. Onverminderd het voorgaande is onze aansprakelijkheid ingeval van rechtens gegrond bevonden klacht beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde goederen.

11. Klachten en terugzending artikel 5

De klant dient de goederen onmiddellijk bij ontvangst na te kijken. Klachten m.b.t. zichtbare schade of hoeveelheden zijn meet ontvankelijk wanneer zij niet uiterlijk schriftelijk bij levering werden gemaakt.

Alle andere klachten zijn niet meer ontvankelijk wanneer zij niet uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen gemotiveerd en schriftelijk aan ons te worden overgemaakt.

Na voormelde termijn worden de goederen geacht onvoorwaardelijk door de klant te zijn aanvaard. Geen enkel goed kan worden teruggezonden of teruggenomen zonder voorafgaande akkoord onzentwege.

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Ingeval van betwisting of geschil is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd en in het gebeurlijk geval het vredegerecht van het 6° kanton te Antwerpen.

13. Zichtgarantie

Voor al onze standaard producten geldt een zichtgarantie van 8 dagen. Dit geldt nadrukkelijk alleen voor ongeopende en onbeschadigde collies. De kosten voor het retour brengen komen geheel en alleen op kosten van de wederpartij. 

Versie: d 08.01-III